BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ
Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – Bu yönetmelik, binalardaki ısı kayıplarının azaltılması, enerji tasarrufu sağlaması ve uygulama esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Bu yönetmelik, 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun kapsamındaki belediyeler dahil, bütün yerleşim birimlerindeki binalarda uygulanır.
Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl ve benzeri binalarda bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 32. Maddesi kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler bu yönetmeliğe uymak ve uygulamakla yükümlüdürler.
Dayanak

MADDE 2 – Bu yönetmelik 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 2/n maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Projelendirme Genel Esasları
Isı Bölgeleri

MADDE 3 – Yurdumuz, binalarda ısı yalıtımı uygulamaları bakımından dört ısı bölgesine ayrılmış ve bu bölgelere giren il ve ilçeler (EK 1-A)’daki listede ve (EK 1-B)’de harita üzerinde dört grupta gösterilmiştir. Listede yer almayan belediyeler, bağlı oldukları ilçe değerlerini esas alacaklardır. Birinci bölgede yapılacak olan binalarda, merkezi klima sistemi uygulanacak ise bu binalarda yapılacak olan ısı yalıtım projesinde ikinci bölge için verilmiş olan sınır değerler geçerli olacaktır.

Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacı

MADDE 4 – Binalar, ısı kayıpları bakımından çevre şart ve gereklerine uygun düzeyde yalıtılacaktır. Binaların hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı, (Tablo 1)’de bölgelere göre verilen yıllık ısıtma enerjisi sınır değerlerini aşmamalıdır.
Isıl İletkenlik Değeri ve Isıl İletkenlik Direnci
MADDE 5 – Hesaplamalarda kullanılacak çeşitli yapı malzeme ve bileşenlerinin ısıl iletkenlik hesap değerleri ile iç ve dış yüzeysel ısıl iletkenlik direnç değerleri TS 825’den, hava tabakalarının ısıl geçirgenlik dirençleri ve pencere ve dış kapıların ısıl geçirgenlik katsayıları TS 2164’den alınacaktır.
Zemine Oturan Döşemenin Isı Geçirgenlik Katsayısı
MADDE 6 – ısı yalıtım hesabı yapılan yeni binalarda, ısıtılan hacimlerdeki toprağa oturan döşemeler için alınacak Ut değeri, standardda tavsiye edilen Ut değerinden en fazla % 25 düşük seçilebilir.
Proje ZorunluluğuMADDE 7 – Bu yönetmelik hükümleri uyarınca TS 825 standardında belirtilen hesap metoduna göre yetkili makina mühendisi tarafından hazırlanan “ısı yalıtımı projesi” imara ilişkin mevzuat gereğince yapı ruhsatı verilmesi aşamasında tesisat projesi ile birlikte ilgili idarelerce istenir.

Özel Durum

MADDE 8 – Belediye hudutları ve mücavir alan sınırları dışında, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanların köy yerleşik alanları civarında ve mezralarda 2 kat’a kadar olan ve toplam döşeme alanı 100 m2’den küçük (dış havaya açık balkon, teras, merdiven, geçit, aydınlık vb. hariç) yeni binalar ile bu alanlardaki mevcut binalarda;

 1. a)Yapı bileşenlerinin ısıl geçirgenlik katsayılarının (Tablo 2)’de belirtilen yapı bileşenlerine ait (U) değerlerine eşit veya daha küçük olması,
 2. b)Toplam pencere alanının, ısı kaybeden dış duvar alanının %12’sine eşit veya daha küçük olması,
 3. c)Bu şartları sağlayan konstrüksiyonlar ve detayların mimari projede gösterilmesi ve “Makina Tesisat Raporunda” belirtilmesi,

halinde 7’nci maddede belirtilen “Isı Yalıtım Projesi” yapılması şartı aranmaz. Bu durumda yukarıdaki şartların sağladığını gösteren bir “Isı Yalıtım Raporu” düzenlenmesi yeterli olacaktır. Ancak, herhangi bir “U” değerinin (Tablo 2)’de verilen değerlerden daha büyük olması durumunda, bu binalar için ısı yalıtımı projesi hazırlanmalıdır.

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki mevcut binalarda ısı yalıtımı yapılması durumunda da TS 825’ de belirtilen hesap metodu kullanılarak binanın yalıtım projesi hazırlanmalıdır.

Projede Bulunması İstenen Belgeler

MADDE 9 – Isı yalıtım projesinde aşağıda belirtilen bilgiler bulunmalıdır.

 1. a)Isı kayıpları, ısı kazançları, kazanç/kayıp oranı, kazanç kullanım faktörü ve aylık ve yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının büyüklükleri, TS 825’de verilen “Binanın Özgül Isı Kaybı” ve “Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacı” çizelgelerindeki örneklerde olduğu gibi çizelgeler halinde verilmeli ve hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının (Q), (Tablo 1)’de verilen yıllık ısıtma enerjisi (Qı) formülünden elde edilecek olan sınır değerden büyük olmadığı gösterilmelidir.
 2. b)Konutlar dışında farklı amaçlarla kullanılan binalarda yapılacak hesaplamalarda, binadaki farklı bölümler arasındaki sıcaklık farkı 4 K’den daha fazla ise ve bu binada birden fazla bölüm için yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı hesabı yapılacaksa, bu bölümlerin sınırları şematik olarak çizilmeli, sınırların ölçüleri ve bölümlerin sıcaklık değerleri üzerinde gösterilmelidir.
 3. c)Binanın ısı kaybeden yüzeylerindeki dış duvar, tavan ve taban/döşemelerde kullanılan malzemeler, bu malzemelerin eleman içindeki sıralanışı ve kalınlıkları, duvar, tavan ve taban/döşeme elemanlarının alanları ve “U” değerleri belirtilmelidir.
 4. d)Pencere sistemlerinde kullanılan cam ve çerçevenin tipi, bütün yönler için ayrı ayrı pencere alanları ve “U” değerleri ile çerçeve sistemi için gerekli olan hava değişim sayısı (nh) belirtilmelidir.
 5. e)Havalandırma tipi belirtilmelidir.
 6. f)Isı yalıtım projesinde, binanın ısı kaybeden yüzeylerinde oluşabilecek yoğuşma TS 825-EK 6’da belirtildiği şekilde tahkik edilmelidir.
 7. g)Dış yüzeylerde yer alan bütün betonarme elemanlar (kolon, kiriş, hatıl ve perde duvar vb.) mutlaka yalıtılmalıdır. Dolgu duvarlar ise hesap sonuçlarına göre gerekiyorsa yalıtılacaktır.
 8. h)Binanın tümünde veya bağımsız bölümlerinde esaslı tamir, tadil ve eklemelerde de bu yönetmelik hükümleri uygulanır.
 9. I)Bitişik nizam olarak projelendirilmiş alanlarda (sıra evler, ikiz evler) yapılacak binaların, ısıtma enerjisi ihtiyacı (Q) hesabı yapılırken, bitişik duvar olan bölümleri de dış duvar gibi değerlendirilir ve hesaba katılır.
 10. i)Bu yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlarda TS 825’e uyulacaktır.

Isı Yalıtımı Prensip Detayları

MADDE 10 – Isı yalıtım prensip detayları EK: 2/1-24’ de verilmiştir.

Detaylar Isı Yalıtım Projesinin hazırlanmasında yol gösterici olması amacıyla verilmiştir.

Yapılacak hesaplar sonucunda bulunacak malzeme kalınlıklarına göre detaylar kesinleştirilecektir.

Detaylarda temel prensip, ısı köprülerinin oluşmasını önlemektir. Bunun için gereken tedbirler alınmalıdır.

Teknolojik gelişmelere göre standartlarda yer alacak yeni malzemeler de detaylarda kullanılabilir.

Mimari Uygulama Projesi

MADDE 11 – Mimari uygulama projesi ve sistem detayları, ısı yalıtım projesindeki malzemeler ve nokta detaylarına uygun olmalı ve ısı yalıtımında sürekliliği sağlayacak şekilde, çatı-duvar, duvar-pencere ve taban/döşeme-duvar bileşim detaylarını ihtiva etmelidir.

Isı İhtiyacı Kimlik Belgesi

MADDE 12 – (Tablo 3)’de örneği verilen “ısı ihtiyacı kimlik belgesi”, yetkili ısı yalıtımı projecisi ve uygulamayı yapan makina mahendisleri tarafından doldurulup imzalandıktan ve belediye veya valilikçe onaylandıktan sonra yapı kullanma izin belgesi, bina yöneticisinin dosyasında bulunmalı ve bir kopyası bina girişine asılmalıdır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kaloriferli Binalarda Uygulama Esasları


Kazan Daireleri, Bacalar

MADDE 13 – Kazan dairesi ve bacaların yapımında aşağıdaki hususlara uyulur.

A- Kazan Daireleri

 1. a)Kazan daireleri yakıt cinsine göre boyutlandırılmalıdır.
 2. b)Kazan daireleri içe ve dışa açılan ik adet kapısı olacak şekilde düzenlenmelidir.
 3. c)Kazan dairesi kapıları yanmaz malzemeden yapılmalıdır. Kazan dairesi kapısı direk merdiven boşluğununa açılmamalıdır.Koku sızıntı ve yangın halinde dumanın bina içine girmesini engellemek için arada küçük bir giriş odası yapılmalı ve bu odanın kapıları sızdırmaz olmalı ve alta eşik konulmalıdır.
 4. d)Kazanların önü ve arkası ile sağ ve sol yanında her türlü bakım onarım ve müdahalenin yapılmasına imkan sağlayacak açıklık bulunmalıdır.
 5. e)Kazan dairesinde yakıt türüne göre gerekli olan temiz havanın sağlanması ve egzost havasının atılabilmesi için gerekli havalandırma sağlanmalıdır. Bu işlemin sağlıklı yapılabilmesi için kuranglez yapılmalıdır. Bu uygulama ile gaz yakıtlı cihazlar için kanal yapma olanağı da sağlanmış olacaktır.
 6. f)Kazan dairesinin dış duvarı olması veya ısı merkezinin ayrı bir binada bulunması halinde, kazan dairesi taban alanının 1/12 ‘si kadar dış duvarlara pencere konulmalıdır.
 7. g)Temiz hava giriş bacası ağzının zemin düzeyinde, pis hava tama bacası ağzının ise tavan düzeyinde olması sağlanmalıdır.
 8. h)Katı ve sıvı yakıt kullanılan tesiste taze hava emiş menfez kesiti, duman bacası kesitinin % 50 sinden az olmamak üzere 50 kW(43000 kcal/h) a kadar 300 cm2, sonraki her kW için 2,5 cm2 ilave edilerek bulunan değerde, egzost baca kesiti, duman bacası kesitinin % 25’i kadar olmalıdır.
 9. I)Gaz yakıtlı kazanlarda ise taze hava emiş menfezi, duman bacası ve egzost bacası kesitleri gaz firmaları ve ilgili gaz dağıtım kuruluşlarının istediği usul ve hesap değerlerine göre belirlenmelidir. Kazan dairelerinde doğal havalandırmanın yapılamadığı durumlarda cebri havalandırma uygulanmalıdır. Bu durumda;

1- Sıvı yakıtta bu havalandırma kapasitesi kazanın her kW’ı için 0,5 m3/h olmalıdır.

2- Cebri havalandırmalı sıvı yakıtlı kazan dairelerinde;

Vantilatör kapasitesi = ( Brülör fan kapasitesi + aspiratör kapasitesi ) x 1,1 olmalı ve fanın brülörle aynı anda birlikte çalışması sağlanmalıdır.

3- Katı yakıtlarda mutlaka doğal havalandırma yapılmalıdır.

4- Gaz yakıtlı kazan dairelerinde bu seçimler, gaz firmaları ile gaz dağıtım kuruluşlarının kriterlerine göre yapılacaktır. Sadece emiş

veya egzost yapılan yarı cebri havalandırmalı kazan dairelerinde negatif basınç oluşacağından bu tür sistem uygulanmaz.

 1. i)Kazan dairesinde farklı yakıtlı kazan varsa, en yüksek değerdeki baca ve havalandırma kriterleri esas alınmalıdır.
 2. k)Soğuk bölgelerde ve sürekli kullnılmayan kazan dairelerinde donma tedbiri olarak havalandırma pancurlarını otomatik kapayan donanım yapılmalıdır.
 3. l)Kazan dairesi yükseklikliği TS 2192’ ye göre hesaplanmalıdır.
 4. m)Kazan kullanıcılarının kullanılan yakıt cinsine göre eğitimleri yaptırılarak sertifikalandırılmaları sağlanmalıdır.
 5. n)Sıvı ve gaz yakıt kullanılması durumlarında kazan daireleri, gerekli tedbirleri almak koşuluyla çatıda tesis edilebilirler. Bu durumda;

1- Statik hesaplarda kazan dairesi etkisi dikkate alınmalıdır.(Yaklaşık 1000-2000 kg/m2)

2- Çatının altında ve yanındaki mahallere rahatsızlık verebilecek etkileri aktarmamak için yeterli akustik yalıtım uygulanmalıdır. Kazanların altına titreşim izoleli kaide yapılmalıdır.

3- Kazan dairesinden çıkış için uygun merdiven yapılmalıdır. Kapı ve pencereler kaçış yönünde, kilitsiz ve kolay açılabilecek şekilde düzenlenmelidir.

4- Yakıt boru hattı, doğal havalandırmalı, kolay müdahele edilebilen bir dikey tesisat kanalı veya merdiven boşluğunda duvara yakın olacak şekilde düzenlenmelidir.

5- Havalandırma ve diğer kriterler bodrum kazan daireleri ile aynı olmalıdır.

B- Bacalar

 1. a)Her kazan için standardına uygun ayrı bir baca yapılacaktır. Ancak gaz yakıtlı kazan bacalarında, gaz firmaları veya gaz dağıtım kuruluşlarınca önerilen kriterlere göre ortak baca uygulanabilir.
 2. b)Kazan bacalarına, şofben, kombi, kat kaloriferi ve jeneratör gibi başka cihaz bacalarının bağlantısı yapılamaz.
 3. c)Bacalar, mümkünse bina içinde olmalıdır. Zorunlu hallerde, bacanın bina dışında yapılması halinde, soğumaması için gerekli ısı yalıtımı ve dış koruması yapılmalıdır.
 4. d)Katı ve sıvı yakıtlı bacalar dolu tuğla (içi sıvalı) veya ateş tuğlası ile, gaz yakıtlı kazanlarda ise baca ısıya, yoğuşma etkilerine dayanıklı malzemelerden ve uygun üretim teknikleri ile yapılmalıdır. Metal bacalarda yanma sesinin yukarılara iletilmemesi için gerekli tedbirler alınmalı ve baca topraklaması yapılmalıdır.
 5. e)Bacaların en altında bir temizleme kapağı bulunmalıdır.
 6. f)Gaz yakıtlı kazanlarda, temizleme kapağına ek olarak drenaj düzeni yapılmalıdır.
 7. g)Bacalar, yanlarındaki bina ve engellerden etkilenmeyecek şekilde tesis edilmeli, bu engellerin en üst noktasından veya münferit binalarda mahya kotundan en az 1 m yükseklikte olmalı ve üzerine şapka yapılmalıdır.
 8. h)Bacalar mümkün olduğunca dik yapılmalı, zorunlu hallerde ise yatayla en az 60° açıda tek sapmaya izin verilmelidir.

ı) Duman kanalları, çelik malzemeden yapılarak ve izole edilmelidir. Gaz yakıtlı kazanlarda paslanmaz çelik tercih edilmelidir. Kanallar, kolayca temizlenecek şekilde düzenlenmeli, gaz analizi için üzerinde ölçüm delikleri bırakılacaktır. Duman kanallarının yatay uzunluğu dikey bacanın 1/4 ünden daha fazla olmamalı, kanal ana bacaya direk ve % 5 lik yükselen eğimle bağlanmalı, 2 adet 45° lik dirsekten fazla sapma olmamalı ve 90°lik dirsek kesinlikle kullanılmamalıdır.

 1. i)Baca ve duman kanallarında TS 901’e uygun yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır.
 2. k)Yüksek binaların bacalarında, genleşme ve bacanın kendini taşıması için gerekli tedbirler alınmış olmalıdır.
 3. l)Baca kesiti zorunlu olmadıkça dairesel olmalıdır.

Radyatörler

MADDE 14 – Dış duvarlara monte edilen radyatörlerin arkasına üzeri yansıtıcı levha veya film kaplanmış yalıtım panelleri konulmalıdır.

Otomatik Kontrol

MADDE 15 – Yakıt tasarrufu için sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda otomatik kontrol sistemi tercih edilmelidir. Gaz firmaları ve ilgili gaz dağıtım kuruluşlarınca belirlenen esaslara göre ayrıca gaz kaçak kontrol sistemi oluşturulmalıdır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler


Yapı ve Yalıtım Malzemelerinin Standarda Uygunluğu

MADDE 16 – Yapı ve yalıtım malzemelerinin ısıl iletkenlik hesap değerleri (l h) TS 825’de verilmiştir. Bina yapımında kullanılacak olan yapı ve yalıtım malzemelerinde TSE markası ve Türk Standardına Uygunluk Belgesi aranmalı, kullandırılacak malzemelere ait l h ısıl iletkenlik hesap değerlerinin ısı yalıtım projesinde alınan l h değerine uygunluğu gerektiğinde TSE veya TSE tarafından akredite edilmiş laboratuvarlardan alınacak bir rapor ile belgelendirilmelidir. Ancak, bahsedilen kurumlardan alınacak olan ısıl iletkenlik hesap değerleri TS 825 EK-5’deki değerlerden daha küçük olması durumunda hesaplamalarda TS 825 EK-5’deki l h değerleri kullanılacaktır.

Isı Yalıtımı Denetimi

MADDE 17 – İnşaatın her safhasında ısı yalıtımı ile ilgili denetimler, belediye sınırları içinde ve mücavir alanlarda belediyeler, bu sınırlar dışındaki yerleşim birimlerinde valilikler tarafından yapılır. Binanın ısı yalıtımının kontrolü ile ilgili teknik sorumlu, inşaatın taban/döşeme, duvar ve tavan aşamalarında uygulanan yalıtımın, projede verilen detaylara uygunluğunun kontrolünü yaparak belediye veya valiliğe rapor verir.

Yürürlükten Kaldırma

MADDE 18 – Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile; 16/1/1985 tarih ve 18637 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Bazı Belediyelerin İmar Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılması ve Bu Yönetmeliklere Yeni Maddeler Eklenmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 – 14/6/2000 tarihine kadar yapım işi ihalesi ilan edilmiş kamu binalarında ve inşaat ruhsatı alınmış özel binalarda bu Yönetmelik hükümleri aranmaz.

Yürürlük

MADDE 19 – Bu Yönetmelik 14/6/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – Bu yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yürütür.

 

 

 

Tablo 1:

Bölgelere göre Atop/Vbrüt oranlarına bağlı olarak

yıllık ısıtma enerjisi (Q’) ihtiyacı sınır değerleri

1. Bölge AN ile ilişkili Qı = 46,62 A/V + 17,38 [kWh/m²]
Vbrüt ile ilişkili Qı= 14,92 A/V + 5,56 [kWh/m3]
2. Bölge AN ile ilişkili Qı = 68,59 A/V + 32,30 [kWh/m²]
Vbrüt ile ilişkili Qı = 21,95 A/V + 10,34 [kWh/m3]
3. Bölge AN ile ilişkili Qı = 67,29 A/V + 50,16 [kWh/m²]
Vbrüt ile ilişkili Qı = 21,74 A/V + 16,05 [kWh/m3]
4. Bölge AN ile ilişkili Qı = 82,81 A/V + 87,70 [kWh/m²]
Vbrüt ile ilişkili Qı = 26,5 A/V + 28,06 [kWh/m3]

 

Tablo 2 :

Bölgelere göre tavsiye edilen ısıl geçirgenlik kat sayıları

(U) değerleri

 

UD UT Ut UP*
(W/m²K) (W/m²K) (W/m²K) (W/m²K)
1. Bölge 0,80 0,50 0,80 2,80
2. Bölge 0,60 0,40 0,60 2,60
3. Bölge 0,50 0,30 0,45 2,60
4. Bölge 0,40 0,25 0,40 2,40

(*) : Up olarak verilen ısıl geçirgenlik katsayıları Tablo 2’de özel birleştirilmiş çift cam türü için verilmiştir. Diğer kapı ve pencere türleri için ısıl geçirgenlik katsayıları TS 2164’den alınacaktır.

 

 

 

 

 

 

Tablo 3

 

ISI İHTİYACI KİMLİK BELGESİ

Ada/Parsel …………………………:

Binanın tanımı ……………………:

Cadde ve bina numarası ……….:

Semt/İlçe/İl ……………………….:

Kullanılacak yakıt türü………….:

Müsade Edilen Maksimum Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacı Hesaplanan Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacı
Atop =………………….. m2 Qı =………………. kWh/m3

veya

Qı =……………… kWh/m2

Q =………………..kWh/m3

veya

Q =……………….kWh/m2

Vbrüt =………………….m3
A/V =………………….. m-1
An =……………………. m2
Birim hacim veya birim alan başına tüketilecek yakıt miktarı [kg, m3 ]

860 x Qyıl / (Yakıtın kalorifik değeri x sistem verimi) [Kcal/(kg, m3] =………[kg veya m3 ] yakıt

Önemli Not: Buradaki hesaplama sonucu elde edilen yakıt miktarı, binanın TS 825′ deki kabullerine göre yalıtılması sonucu elde edilmektedir. Yerleşim birimlerindeki iklimsel koşullara göre değişiklik gösterebilecek olan bu değer her zaman gerçek tüketimi vermeyebilir.

Atop : Dış duvar, tavan, taban/döşeme, pencere, kapı vb. yapı bileşenlerinin ısı kaybeden yüzey alanlarının toplamı olup, dış ölçülere göre bulunur. Birimi “m2”‘dir.

Vbrüt : Binayı çevreleyen dış kabuğun ölçülerine göre hesaplanan hacimdir. Birimi “m3”dür.

A/V : Isı kaybeden toplam yüzeyin (Atop) ısıtılmış yapı hacmine (Vbrüt) oranıdır. Birimi “m-1”dir.

Q’ : A/V oranına bağlı olarak müsade edilen maksimum yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacıdır. Birimi “kWh/m2, kWh/m3” dür.

Qyıl : Bu bina için hesaplanmış olan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı. Birimi “kWh/m2, kWh/m3” dür.

An : Binanın net kullanım alanıdır (An = 0,32 x Vbrüt formülü ile hesaplanır).

Binanın enerji verimliliği indeksi
C Tipi Bina

Normal enerji verimli bina

B Tipi Bina

İyi enerji verimli bina

 

 

A Tipi Bina

Süper enerji verimli bina

 

Not:

Q yıl £ 0.99 x Qı ise C tipi bina

Q yıl £ 0.90 x Qı ise B tipi bina

Q yıl £ 0.80 x Qı ise A tipi bina bölümü işaretlenmelidir.

Düzenleyenler ONAY
Adı Soyadı, Ünvanı

…………………………………..

…………………………………..

İmza: ………………………….

Adı Soyadı, Ünvanı

……………………………………

……………………………………

İmza:……………………………

 

227 thoughts on “BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ

 1. Propecia cialis Vigorexin Serum Doctissimo Viagra Cialis Dosage Of Amoxicillin For Strep Throat

 2. Zithromax Otitis Media Buy Oratane online pharmacy Keflex Did Not Work Kamagra Pas Cher Rapide Amoxicillin No Script Meds

 3. Comprar Viagra Cialis Generico Propecia Precio Comprar Amoxicillin Problems generic viagra Viagra Gro?En

 4. Cialis Y Otros Cialis Differenza Viagra Diazide Diflucan Price

 5. Wie Wirkt Viagra De Commander Baclofen 10mg Cytotec Vente Ligne eyaculacion precoz Reviews For Best Place To Buy Nolvadex

 6. Propecia Topico Cialis Sin Receta 2009 cialis Zithromax Elixir Levitra 10 Mg Posologie Dose Amoxicillin Child

 7. Best Generic Viagra Pharmacies Viagra Tabletten online pharmacy Amoxicillin Dose For Strep B Forum Levitra Generico Propecia Kaufen Deutschland

 8. Comprar Clozapine viagra Amoxicilina With Free Shipping

 9. Femilon viagra Want to buy isotretinoin Medicaments Cialis Prix Generika Viagra 25mg

 10. Doxycycline Buy Online Reviews levitra with dapoxetine reviews Hydrochlorothiazide In Internet Drugs Express Delivery California Amoxicillin Length Levitra Uso Recreativo

 11. buy accutane online fast delivery cialis Nolvadex Cycle Cialis Kaufen Internet Cialis Sur Internet Avis

 12. Buy Propecia Finasteride 1mg Kamagra Gelatina Orale 25 Mg Efectos Viagra Embarazo viagra Keflex Formula Cialis Marke Lioresal Achat En Canada

 13. Kamagra Oral Jelly Kaufen Gunstig Priligy Istruzioni cialis Precios Viagra Y Similares

 14. Differenze Cialis Levitra Macrobid Internet Online viagra Viagra Generico Italia Farmacia

 15. I simply want to mention I am just new to blogging and site-building and absolutely enjoyed this web blog. More than likely I’m want to bookmark your site . You actually have awesome stories. Thanks for sharing your web site.

 16. Youre so cool! I dont suppose Ive read something like this before. So nice to find somebody with some original thoughts on this subject. realy thank you for beginning this up. this web site is one thing that’s needed on the web, somebody with a bit of originality. helpful job for bringing one thing new to the internet!

 17. Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I will definitely return.

 18. I not to mention my buddies ended up going through the best tips and tricks found on the blog then unexpectedly developed an awful feeling I never expressed respect to the web blog owner for them. My people had been as a result excited to read them and have in effect actually been using them. I appreciate you for indeed being well kind and also for opting for these kinds of fantastic issues millions of individuals are really desperate to be aware of. My sincere regret for not saying thanks to you earlier.

 19. Some really prize content on this website , bookmarked .

 20. Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Excellent. I’m also an expert in this topic therefore I can understand your effort.

 21. Thank you for every one of your labor on this web page. Betty loves making time for internet research and it is easy to understand why. A lot of people hear all relating to the lively form you deliver great things by means of your website and even foster contribution from other ones on this content then my child is actually discovering so much. Take advantage of the remaining portion of the new year. You’re the one performing a fabulous job.

 22. I do agree with all of the ideas you have introduced to your post. They are really convincing and can definitely work. Nonetheless, the posts are too brief for novices. Could you please extend them a little from subsequent time? Thank you for the post.

 23. Thank you, I have recently been searching for info about this subject for a while and yours is the best I’ve found out so far. But, what concerning the conclusion? Are you sure in regards to the supply?

 24. Good write-up, I¡¦m normal visitor of one¡¦s web site, maintain up the excellent operate, and It is going to be a regular visitor for a lengthy time.

 25. I simply couldn’t leave your site before suggesting that I really enjoyed the standard information a person provide on your visitors? Is gonna be back regularly to investigate cross-check new posts.

 26. Great post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely useful info particularly the last part 🙂 I care for such information a lot. I was seeking this certain info for a very long time. Thank you and best of luck.

 27. I haven’t checked in here for a while because I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I’ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 28. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

 29. I dugg some of you post as I cogitated they were very useful very useful

 30. Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your website is great, as well as the content!

 31. As a Newbie, I am constantly exploring online for articles that can be of assistance to me. Thank you

 32. I really appreciate this post. I¡¦ve been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thank you again

 33. I’ve been absent for a while, but now I remember why I used to love this web site. Thanks, I’ll try and check back more often. How frequently you update your site?

 34. I’ve recently started a web site, the information you provide on this website has helped me greatly. Thanks for all of your time & work. “It is a great thing to know our vices.” by Cicero.

 35. You have brought up a very wonderful points , thankyou for the post.

 36. I have recently started a site, the information you provide on this web site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work. “Money is power, freedom, a cushion, the root of al evil, the sum of all blessings.” by Carl Sandburg.

 37. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is magnificent blog. A fantastic read. I will certainly be back.

 38. It¡¦s actually a nice and helpful piece of information. I¡¦m satisfied that you just shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 39. I¡¦m no longer sure the place you’re getting your info, however good topic. I must spend some time finding out more or figuring out more. Thank you for fantastic information I was searching for this info for my mission.

 40. Thanks a bunch for sharing this with all people you really know what you’re talking approximately! Bookmarked. Kindly also seek advice from my website =). We could have a hyperlink exchange contract between us!

 41. Great blog here! Also your site a lot up fast! What web host are you the usage of? Can I get your affiliate link on your host? I want my site loaded up as quickly as yours lol

 42. Some really nice and utilitarian info on this internet site, as well I believe the design and style holds fantastic features.

 43. Just a smiling visitor here to share the love (:, btw great style and design. “Make the most of your regrets… . To regret deeply is to live afresh.” by Henry David Thoreau.

 44. You have brought up a very fantastic details , regards for the post.

 45. You have observed very interesting points ! ps decent web site . “I didn’t attend the funeral, but I sent a nice letter saying that I approved of it.” by Mark Twain.

 46. hey there and thank you for your information – I’ve certainly picked up something new from right here. I did however expertise a few technical issues using this site, as I experienced to reload the web site a lot of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and can damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective intriguing content. Make sure you update this again soon..

 47. I in addition to my buddies were checking the great tactics on your web page then instantly I got a horrible suspicion I had not expressed respect to the site owner for those strategies. All the guys came as a result happy to see all of them and have now seriously been loving those things. Thanks for getting considerably thoughtful and for having some terrific subject matter most people are really desperate to understand about. My very own honest apologies for not expressing gratitude to sooner.

 48. Nice blog here! Also your site loads up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 49. Very interesting information!Perfect just what I was looking for!

 50. I’m extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one these days..

 51. Hi there very nice web site!! Guy .. Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your site and take the feeds additionally¡KI’m satisfied to find numerous helpful information here in the put up, we need work out extra techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 52. I believe you have mentioned some very interesting details , thankyou for the post.

 53. I simply wanted to say thanks once more. I do not know what I might have carried out in the absence of the thoughts documented by you directly on such topic. Certainly was the distressing problem in my position, however , observing this well-written way you dealt with it made me to jump for gladness. I’m just happy for your service and in addition sincerely hope you recognize what a great job you’re carrying out training most people via your blog. I’m certain you’ve never encountered any of us.

 54. I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Keep up the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site :).

 55. I will right away seize your rss as I can not to find your email subscription link or e-newsletter service. Do you’ve any? Please permit me understand in order that I may just subscribe. Thanks.

 56. I would like to convey my love for your generosity in support of men and women who really want help with this one question. Your special commitment to passing the message throughout had become surprisingly important and has surely empowered girls much like me to arrive at their pursuits. Your entire useful recommendations means so much a person like me and even further to my office colleagues. Thanks a lot; from everyone of us.

 57. Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he actually bought me lunch as I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thank you for lunch!

 58. magnificent points altogether, you just won a logo new reader. What might you recommend about your submit that you made some days in the past? Any positive?

 59. I was just seeking this information for a while. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your website. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative sites in top of the list. Normally the top sites are full of garbage.

 60. Good website! I truly love how it is easy on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified when a new post has been made. I have subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a great day!

 61. Definitely believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 62. I¡¦ve read a few just right stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I wonder how much effort you set to create this sort of fantastic informative website.

 63. Hello, Neat post. There is a problem with your web site in internet explorer, would test this¡K IE nonetheless is the market chief and a big component of other folks will omit your excellent writing because of this problem.

 64. You made some fine points there. I did a search on the subject matter and found a good number of folks will have the same opinion with your blog.

 65. There is noticeably a lot to identify about this. I assume you made various good points in features also.

 66. I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog posts on this kind of space . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site. Reading this information So i am happy to exhibit that I’ve a very good uncanny feeling I found out just what I needed. I most certainly will make certain to do not forget this site and give it a look regularly.

 67. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such fantastic information being shared freely out there.

 68. My brother suggested I might like this website. He was entirely right. This post truly made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 69. Wonderful website. Lots of useful information here. I’m sending it to several pals ans additionally sharing in delicious. And naturally, thank you on your sweat!

 70. I like the helpful info you provide in your articles. I’ll bookmark your weblog and check again here regularly. I’m quite certain I’ll learn a lot of new stuff right here! Good luck for the next!

 71. Good ¡V I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs and related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

 72. hi!,I really like your writing very much! proportion we be in contact more about your article on AOL? I require a specialist on this house to resolve my problem. May be that’s you! Having a look forward to look you.

 73. Wonderful work! That is the kind of info that should be shared across the web. Disgrace on the seek engines for no longer positioning this publish higher! Come on over and talk over with my website . Thanks =)

 74. Attractive section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

 75. I think this is one of the most vital info for me. And i am glad reading your article. But want to remark on some general things, The website style is great, the articles is really nice : D. Good job, cheers

 76. Thank you for sharing superb informations. Your web-site is very cool. I am impressed by the details that you¡¦ve on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and simply could not come across. What a perfect web site.

 77. Needed to write you the little bit of observation to finally thank you so much yet again regarding the breathtaking pointers you have contributed above. It is unbelievably generous with you to present extensively what a number of people would have marketed as an electronic book to help make some cash for themselves, even more so considering the fact that you might well have done it in case you wanted. The guidelines additionally worked as a easy way to be sure that many people have the identical desire much like my own to learn whole lot more in respect of this issue. I am certain there are thousands of more enjoyable instances in the future for people who browse through your website.

 78. I would like to express some appreciation to you just for rescuing me from this type of crisis. After exploring through the world-wide-web and coming across techniques which were not beneficial, I thought my life was done. Being alive devoid of the solutions to the difficulties you’ve sorted out by way of your main article content is a crucial case, and the kind which could have badly damaged my entire career if I hadn’t discovered your website. The know-how and kindness in controlling the whole lot was very helpful. I don’t know what I would’ve done if I had not discovered such a solution like this. I can also at this time look ahead to my future. Thanks a lot so much for your expert and effective help. I won’t hesitate to recommend the sites to anybody who should receive guidance on this problem.

 79. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! However, how can we communicate?

 80. I will immediately snatch your rss as I can’t in finding your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Please allow me recognise in order that I could subscribe. Thanks.

 81. Hi, Neat post. There’s an issue along with your website in internet explorer, would test this¡K IE nonetheless is the marketplace leader and a big portion of people will miss your wonderful writing because of this problem.

 82. of course like your web-site but you need to test the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I to find it very troublesome to inform the reality on the other hand I¡¦ll definitely come again again.

 83. Hello, Neat post. There is a problem together with your site in internet explorer, may check this… IE nonetheless is the marketplace chief and a large component of people will omit your excellent writing because of this problem.

 84. Hi there, I discovered your web site via Google while looking for a related subject, your site came up, it appears to be like good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 85. You have observed very interesting points ! ps decent internet site . “‘Tis a sharp medicine, but it will cure all that ails you. — last words before his beheadding” by Sir Walter Raleigh.

 86. Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just extremely great. I really like what you’ve acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it wise. I can’t wait to read much more from you. This is really a terrific web site.

 87. I do agree with all of the concepts you have introduced in your post. They’re really convincing and will certainly work. Still, the posts are too quick for beginners. Could you please extend them a little from next time? Thanks for the post.

 88. I simply wanted to appreciate you once again. I am not sure the things I could possibly have created without the tactics provided by you concerning my question. It truly was a intimidating situation in my opinion, nevertheless understanding a skilled technique you treated that forced me to weep for gladness. Now i am grateful for this support and even pray you are aware of a powerful job you’re putting in educating the mediocre ones all through your site. I know that you’ve never encountered any of us.

 89. A person essentially lend a hand to make severely articles I would state. That is the very first time I frequented your website page and to this point? I surprised with the research you made to make this actual publish incredible. Excellent job!

 90. Simply desire to say your article is as astonishing. The clarity in your post is just nice and i could assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the rewarding work.

 91. Just want to say your article is as astonishing. The clarity in your post is just cool and i can assume you’re an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.

 92. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 93. great issues altogether, you simply won a new reader. What may you suggest in regards to your post that you made a few days ago? Any sure?

 94. I was recommended this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my trouble. You’re amazing! Thanks!

 95. Great write-up, I am regular visitor of one¡¦s web site, maintain up the excellent operate, and It’s going to be a regular visitor for a lengthy time.

 96. I think other web-site proprietors should take this web site as an model, very clean and magnificent user friendly style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 97. hey there and thank you for your information – I’ve certainly picked up something new from right here. I did however expertise several technical issues using this website, since I experienced to reload the web site many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for a lot more of your respective intriguing content. Make sure you update this again soon..

 98. Hello, Neat post. There is a problem together with your website in internet explorer, would check this¡K IE still is the marketplace leader and a good component to people will pass over your excellent writing because of this problem.

 99. hello!,I love your writing so much! proportion we keep in touch more about your post on AOL? I require a specialist on this house to resolve my problem. May be that’s you! Looking forward to look you.

 100. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site offered us with valuable information to work on. You’ve done a formidable job and our whole community will be grateful to you.

 101. An interesting discussion will be worth comment. I believe that you simply write more on this topic, it will not often be a taboo subject but normally everyone is insufficient to chat on such topics. To the next. Cheers

 102. Attractive section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 103. Thanks for another magnificent post. Where else could anyone get that type of info in such an ideal way of writing? I’ve a presentation next week, and I’m on the search for such info.

 104. Of course, what a great site and revealing posts, I definitely will bookmark your site.All the Best!

 105. Good website! I really love how it is easy on my eyes and the data are well written. I am wondering how I might be notified when a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a great day!

 106. Simply wish to say your article is as amazing. The clearness in your post is just excellent and i could assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

 107. Whats up very cool web site!! Man .. Beautiful .. Superb .. I will bookmark your blog and take the feeds additionally¡KI am satisfied to search out numerous helpful information right here in the publish, we’d like work out more strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 108. Hi, Neat post. There is a problem with your website in web explorer, could test this¡K IE nonetheless is the market chief and a large component of other people will miss your wonderful writing because of this problem.

 109. I like what you guys are up too. Such clever work and reporting! Keep up the excellent works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my site 🙂

 110. When I firstly commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and after this every time a comments is newly added I recieve four e-mail with only one statement. Could there be by any means you may remove me from that service plan? Many thanks!

 111. This web site is often a walk-through it really is the internet it suited you with this and didn’t know who to question. Glimpse here, and you’ll undoubtedly discover it.

 112. It is really a nice and useful piece of information. I am glad that you simply shared this useful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 113. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this website. I am hoping the same high-grade website post from you in the upcoming also. Actually your creative writing skills has encouraged me to get my own blog now. Actually the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 114. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I’ve shared your website in my social networks!

 115. I’ve been absent for a while, but now I remember why I used to love this site. Thank you, I¡¦ll try and check back more often. How frequently you update your web site?

 116. It is in reality a great and helpful piece of information. I¡¦m glad that you just shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 117. I really appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thx again

 118. I needed to compose you a tiny remark just to say thanks a lot once again just for the precious principles you’ve provided on this website. It is certainly wonderfully generous with people like you to present publicly all that many people might have advertised as an e-book to make some bucks for themselves, primarily now that you might well have tried it in case you considered necessary. The solutions as well acted as a great way to know that most people have the same passion much like mine to figure out many more regarding this matter. I’m certain there are many more pleasant periods up front for folks who read your blog.

 119. I am so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

 120. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s really informative. I am gonna watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

 121. Hi my family member! I want to say that this post is awesome, nice written and come with approximately all vital infos. I would like to see more posts like this .

 122. I was suggested this web site by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem. You are incredible! Thanks!

 123. This is very interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I’ve shared your website in my social networks!

 124. I’ve been absent for a while, but now I remember why I used to love this website. Thank you, I will try and check back more frequently. How frequently you update your website?

 125. Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely helpful information particularly the last part 🙂 I care for such information much. I was looking for this certain information for a very long time. Thank you and good luck.

 126. I enjoy, result in I found exactly what I was having a look for. You have ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

 127. A person necessarily lend a hand to make seriously posts I would state. This is the very first time I frequented your website page and so far? I surprised with the research you made to create this particular publish incredible. Wonderful job!

 128. Hi there, You have done a fantastic job. I will definitely digg it and personally recommend to my friends. I am confident they will be benefited from this site.

 129. Great paintings! This is the kind of information that are supposed to be shared across the web. Shame on Google for now not positioning this submit higher! Come on over and consult with my website . Thank you =)

 130. I haven¡¦t checked in here for some time as I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 131. wonderful publish, very informative. I’m wondering why the opposite specialists of this sector don’t understand this. You must continue your writing. I’m sure, you’ve a great readers’ base already!

 132. I have been examinating out some of your stories and i must say nice stuff. I will make sure to bookmark your website.

 133. My husband and i ended up being quite relieved when Edward managed to carry out his investigation by way of the ideas he grabbed when using the web page. It’s not at all simplistic to just always be giving for free procedures which often some other people could have been trying to sell. Therefore we grasp we now have the website owner to be grateful to because of that. The most important illustrations you have made, the easy website navigation, the friendships you can aid to promote – it’s got everything terrific, and it is letting our son and the family consider that that matter is enjoyable, and that is highly mandatory. Thanks for the whole lot!

 134. Hello.This post was extremely motivating, especially because I was investigating for thoughts on this topic last couple of days.

 135. Heya i am for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you helped me.

 136. Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Extremely helpful info specially the last part 🙂 I care for such info a lot. I was looking for this particular information for a long time. Thank you and best of luck.

 137. Thank you, I’ve recently been searching for info approximately this subject for a while and yours is the best I have discovered so far. But, what concerning the bottom line? Are you certain about the source?

 138. As I site possessor I believe the content material here is rattling wonderful , appreciate it for your efforts. You should keep it up forever! Best of luck.

 139. Hi there, You have done a great job. I will certainly digg it and personally recommend to my friends. I am confident they’ll be benefited from this website.

 140. magnificent post, very informative. I ponder why the opposite experts of this sector do not notice this. You should continue your writing. I am confident, you have a great readers’ base already!

 141. Heya i’m for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like you helped me.

 142. Someone necessarily help to make critically articles I would state. That is the first time I frequented your website page and so far? I amazed with the analysis you made to make this particular post extraordinary. Magnificent task!

 143. The following time I learn a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I imply, I know it was my choice to read, however I actually thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you may fix for those who werent too busy on the lookout for attention.

 144. I’m also commenting to make you be aware of what a excellent experience my wife’s child enjoyed viewing your web site. She learned numerous details, most notably how it is like to have an amazing helping spirit to have folks with ease understand a variety of grueling topics. You actually did more than her expected results. I appreciate you for giving the invaluable, healthy, revealing and even easy guidance on that topic to Jane.

 145. Someone essentially help to make seriously articles I might state. That is the very first time I frequented your website page and to this point? I amazed with the analysis you made to make this actual post extraordinary. Great job!

 146. Thanks for each of your labor on this website. Kim loves working on internet research and it’s easy to see why. We learn all of the compelling mode you make good tips on this website and as well as recommend contribution from visitors on that idea plus our own simple princess is in fact being taught a lot. Take advantage of the remaining portion of the new year. You have been doing a stunning job.

 147. You made some good points there. I did a search on the issue and found most persons will go along with with your site.

 148. Good blog! I truly love how it is easy on my eyes and the data are well written. I am wondering how I might be notified when a new post has been made. I have subscribed to your RSS which must do the trick! Have a nice day!

 149. whoah this weblog is magnificent i love reading your posts. Stay up the great paintings! You recognize, lots of individuals are searching around for this information, you could help them greatly.

 150. Hello my family member! I want to say that this article is awesome, nice written and include approximately all vital infos. I would like to look extra posts like this.

 151. Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast.

 152. Thank you for some other great post. The place else could anyone get that type of information in such a perfect method of writing? I have a presentation subsequent week, and I’m on the search for such info.

 153. I think this is one of the most important information for me. And i am glad reading your article. But want to remark on few general things, The site style is great, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 154. I’m still learning from you, but I’m trying to reach my goals. I certainly enjoy reading everything that is posted on your website.Keep the information coming. I enjoyed it!

 155. Whats up very nice site!! Guy .. Beautiful .. Superb .. I’ll bookmark your blog and take the feeds also¡KI’m glad to search out so many useful information right here within the publish, we want work out more techniques on this regard, thank you for sharing. . . . . .

 156. My brother suggested I might like this website. He was entirely right. This post actually made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 157. I have not checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I¡¦ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 158. The things i have observed in terms of computer memory is the fact there are specifications such as SDRAM, DDR and so forth, that must fit the technical specs of the mother board. If the pc’s motherboard is pretty current while there are no os issues, modernizing the storage space literally normally takes under sixty minutes. It’s one of several easiest laptop or computer upgrade types of procedures one can envision. Thanks for spreading your ideas.

 159. naturally like your web-site however you need to test the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to inform the truth then again I¡¦ll surely come again again.

 160. I just could not depart your website prior to suggesting that I really enjoyed the usual info an individual supply for your guests? Is gonna be back often to check up on new posts

 161. I do agree with all of the ideas you’ve offered on your post. They are really convincing and can definitely work. Still, the posts are very quick for starters. Could you please prolong them a little from subsequent time? Thanks for the post.

 162. Hello, Neat post. There’s a problem together with your website in web explorer, may check this¡K IE nonetheless is the marketplace chief and a large section of people will omit your excellent writing due to this problem.

 163. Thanks for another informative blog. The place else may just I am getting that kind of information written in such a perfect manner? I’ve a challenge that I am just now working on, and I’ve been at the look out for such information.

 164. Hi there, I found your blog by the use of Google whilst looking for a similar matter, your web site came up, it appears great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 165. I cling on to listening to the news update speak about receiving free online grant applications so I have been looking around for the top site to get one. Could you advise me please, where could i get some?

 166. Great write-up, I¡¦m normal visitor of one¡¦s web site, maintain up the nice operate, and It’s going to be a regular visitor for a lengthy time.

 167. Thank you a lot for sharing this with all folks you actually understand what you’re speaking about! Bookmarked. Kindly also discuss with my website =). We will have a hyperlink alternate arrangement between us!

 168. Definitely, what a magnificent website and revealing posts, I will bookmark your blog.Have an awsome day!

 169. Diese Musikseite muss du dir unbedingt anschauen -> {https://andreahoermann.tumblr.com|https://florianast.tumblr.com|https://gesangderjuenglinge.tumblr.com|https://jpcklassik.tumblr.com|https://hoteltrezor.tumblr.com|https://konzertandreas.tumblr.com|https://nicodsds.tumblr.com|https://80ersongs.tumblr.com|https://altelieder.tumblr.com|https://americasgottalentmusik.tumblr.com|https://andreagabalier.tumblr.com|https://audiorecordingsoftware.tumblr.com|https://aufdemwasser.tumblr.com|https://awabeissert.tumblr.com|https://baritongesang.tumblr.com|https://bliggkonzert.tumblr.com|https://castingagentsmusik.tumblr.com|https://butterflylied.tumblr.com|https://chinesischemusik.tumblr.com|https://danielneumann.tumblr.com|https://castingcallsmusik.tumblr.com|https://deutschrappersmusik.tumblr.com|https://blanchardjesse91.tumblr.com|https://dominikdsds.tumblr.com|https://dsds2018musik.tumblr.com|https://deutscherapper.tumblr.com|https://dsdsangelina.tumblr.com|https://dsdscastingshow.tumblr.com|https://dsdsfamilymusik.tumblr.com|https://dsdsfrancesco.tumblr.com|https://deutschrappmusik.tumblr.com|https://dsdsgewinner2018.tumblr.com|https://dsdshowmusik.tumblr.com|https://dsdshintergrundmusik.tumblr.com|https://dsdsjetzt.tumblr.com|https://dsdsbill.tumblr.com|https://dsdsjury.tumblr.com|https://dsdsluca.tumblr.com|https://dsdsmichel.tumblr.com|https://dsdsim.tumblr.com|https://dsdsigor.tumblr.com|https://dsdsmottoshowmusik.tumblr.com|https://dsdsserkis.tumblr.com|https://dsdssiegertitel.tumblr.com|https://dsdsmark.tumblr.com|https://dsdssiegersongs.tumblr.com|https://dsdssteve.tumblr.com|https://dsdsmenowin.tumblr.com|https://ellingtonlucas.tumblr.com|https://dsdstraumpaar.tumblr.com|https://facebookheilbronner.tumblr.com|https://englischelieder.tumblr.com|https://fisherava.tumblr.com|https://fauconmogi1982.tumblr.com|https://dsdsmordversuch.tumblr.com|https://florianraab.tumblr.com|https://gesangaufwaermuebungen.tumblr.com|https://fredwallace1990.tumblr.com|https://gesangstudieren.tumblr.com|https://gesangbuchevangelischonline.tumblr.com|https://gesangstalentmusik.tumblr.com|https://gitarristmusik.tumblr.com|https://giovannidsds.tumblr.com|https://gutelieder.tumblr.com|https://hegautower.tumblr.com|https://groschdsds.tumblr.com|https://heppcasoche1978.tumblr.com|https://hardinashley89.tumblr.com|https://heilbronnerstimme.tumblr.com|https://hiphopproducermusik.tumblr.com|https://heutedsds.tumblr.com|https://italienischepopmusik.tumblr.com|https://kammerorchestermusik.tumblr.com|https://johnyoung1994.tumblr.com|https://jugendherbergesingen.tumblr.com|https://klassikradio.tumblr.com|https://keltischemusik.tumblr.com|https://koenigder.tumblr.com|https://klezmermusik.tumblr.com|https://liederschubert.tumblr.com|https://konzentrationsmusikmusik.tumblr.com|https://kraichgaustimme.tumblr.com|https://maddenlucy92.tumblr.com|https://lustigemusik.tumblr.com|https://martinkaelberer.tumblr.com|https://menowinmusik.tumblr.com|https://markmedlock.tumblr.com|https://musicindustrymusik.tumblr.com|https://maxdsds.tumblr.com|https://musicalmusik.tumblr.com|https://musikfuer.tumblr.com|https://musictomp3.tumblr.com|https://menderesbagci.tumblr.com|https://musikstudiofuer.tumblr.com|https://noatudilo1987.tumblr.com|https://nilskoppruch.tumblr.com|https://musikvonyoutube.tumblr.com|https://notengesang.tumblr.com|https://menderesdsds.tumblr.com|https://oanadsds.tumblr.com|https://newmanmalcolm1995.tumblr.com|https://ouravaldif1971.tumblr.com|https://oldridgejacob.tumblr.com|https://rittercarter.tumblr.com|https://recordingindustrymusik.tumblr.com|https://raimundringele.tumblr.com|https://schmidtharold.tumblr.com|https://recordingmagazin.tumblr.com|https://romantischelieder.tumblr.com|https://secretsuperstarmusik.tumblr.com|https://recordingmicrophone.tumblr.com|https://samanthalamberts1993.tumblr.com|https://shortcovermusik.tumblr.com|https://recordingsoftwarefor.tumblr.com|https://schalkelieder.tumblr.com|https://siegersongdsds.tumblr.com|https://raygarvey.tumblr.com|https://singenhostel.tumblr.com|https://singernaehmaschinen.tumblr.com|https://silvamiles1995.tumblr.com|https://singenkoennenwirmusik.tumblr.com|https://singersimple.tumblr.com|https://recordingdaymusik.tumblr.com|https://singenmusik.tumblr.com|https://singertradition.tumblr.com|https://superstarheute.tumblr.com|https://singenbodensee.tumblr.com|https://singenwiedie.tumblr.com|https://streamingmusik.tumblr.com|https://supertalentedkidsmusik.tumblr.com|https://talentsearchmusik.tumblr.com|https://tonielieder.tumblr.com|https://uebernachtungsingen.tumblr.com|https://talentedartistsmusik.tumblr.com|https://tonstudioszmusik.tumblr.com|https://talentshow2014musik.tumblr.com|https://talentedmanmusik.tumblr.com|https://unheiliglieder.tumblr.com|https://trauerportalder.tumblr.com|https://technomusik.tumblr.com|https://vocalcoachhamburg.tumblr.com|https://unsignedproducermusik.tumblr.com|https://tuerkischelieder.tumblr.com|https://thomannmusik.tumblr.com|https://vocalcorddysfunction.tumblr.com|https://vocalcoachdsds.tumblr.com|https://voicecom.tumblr.com|https://vokalplusmusik.tumblr.com|https://vocalplusmusik.tumblr.com|https://gesangsuebungenfueranfaenger.tumblr.com|https://youtubehelene.tumblr.com|https://voicelessonsmusik.tumblr.com|https://vodafonemusic.tumblr.com|https://musikfestmugs.tumblr.com|https://youtuberoland.tumblr.com|https://vokalensemblemusik.tumblr.com|https://singenlernen.tumblr.com|https://dsdsmittwoch.tumblr.com|https://musikvereinmusik.tumblr.com|https://vokalermusik.tumblr.com|https://dsdsjesse.tumblr.com|https://vanessaschlegel.tumblr.com|https://dysonabigail93.tumblr.com|https://franzoesischelieder.tumblr.com|https://supertalent2016musik.tumblr.com|https://komponistmusik.tumblr.com|https://fieldsherbert.tumblr.com|https://tabalugalied.tumblr.com|https://applewerbung.tumblr.com|https://singenlernenfuer.tumblr.com|https://singer8280.tumblr.com|https://dsdsdanica.tumblr.com|https://tonstudiomitarbeiterhamburg.tumblr.com|https://talentedmusik.tumblr.com|https://stimmee-paper.tumblr.com|https://vocalcoachingmusik.tumblr.com|https://audeeyahmusik.tumblr.com|https://lustigelieder.tumblr.com|https://einleitendesmusikstueck.tumblr.com|https://jazzpianomusik.tumblr.com|https://musikamusik.tumblr.com|https://carlcoleman96.tumblr.com|https://germanrapmusik.tumblr.com|https://mariadsds.tumblr.com|https://hughfane.tumblr.com|https://songcovermusik.tumblr.com|https://tonstudiodonnermusik.tumblr.com|https://upvoicesmusik.tumblr.com|https://godojdsds.tumblr.com|https://cantreatorthers1981.tumblr.com|https://supertalent2017musik.tumblr.com|https://belcantogesang.tumblr.com|https://soundcloudkostenlos.tumblr.com|https://zwoelftonmusikmusik.tumblr.com|https://tonstudioleipzig.tumblr.com|https://gianinadsds.tumblr.com|https://igorstrawinsky.tumblr.com|https://hiermit.tumblr.com|https://musikhochschulemusik.tumblr.com|https://spotifyonline.tumblr.com|https://singenlernenmusik.tumblr.com|https://carlsonamelia93.tumblr.com|https://rheingaumusik.tumblr.com|https://taylordsds.tumblr.com|https://tonstudiosaarlandmusik.tumblr.com|https://singenfriedingen.tumblr.com|https://neuerdsds.tumblr.com|https://queenmusik.tumblr.com|https://musicnotesclip.tumblr.com|https://rhythmikmusik.tumblr.com|https://muhzaxiwheel1974.tumblr.com|https://musikebi.tumblr.com|https://fitnessmusik.tumblr.com|https://tonstudiobonn.tumblr.com|https://deutschrap183musik.tumblr.com|https://hnerstimme.tumblr.com|https://kitaromusik.tumblr.com|https://gospelrapmusik.tumblr.com|https://homefreevocal.tumblr.com|https://superstardsds.tumblr.com|https://liedhaensel.tumblr.com|https://thevoiceukmusik.tumblr.com|https://vocalcoach.tumblr.com|https://bodenseesingen.tumblr.com|https://pianosmusik.tumblr.com|https://imunponor1985.tumblr.com|https://hopnibackwirk1989.tumblr.com|https://dsdsvanessa.tumblr.com|https://barockmusikmusik.tumblr.com|https://voiceactressmusik.tumblr.com|https://indischemusik.tumblr.com|https://kcovermusik.tumblr.com|https://stimmerusslands.tumblr.com|https://dsds2016musik.tumblr.com|https://talentsmusik.tumblr.com|https://rolandkaiser.tumblr.com|https://nelsonmason1990.tumblr.com|https://enigmamusik.tumblr.com|https://wienerwalzer.tumblr.com|https://reggaemusik.tumblr.com|https://https://butlerbarbara1992.tumblr.com

 170. whoah this weblog is fantastic i love reading your articles. Stay up the good paintings! You already know, lots of people are hunting round for this information, you can aid them greatly.

 171. I was just searching for this info for some time. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your website. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this type of informative web sites in top of the list. Normally the top websites are full of garbage.

 172. Thank you so much for giving everyone an extraordinarily superb possiblity to read articles and blog posts from here. It can be so awesome and also stuffed with a lot of fun for me personally and my office acquaintances to visit your website more than thrice a week to learn the newest issues you will have. Of course, I’m so usually impressed with all the impressive things you give. Certain 4 ideas in this article are surely the most suitable we have ever had.

 173. Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just too magnificent. I actually like what you have acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it smart. I can not wait to read much more from you. This is actually a wonderful web site.

 174. Hi there, I discovered your website by way of Google whilst searching for a similar subject, your site got here up, it seems good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 175. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish just about gossips and web and this is actually irritating. A good web site with interesting content, that is what I need. Thank you for keeping this site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 176. Wow! This can be one particular of the most useful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Magnificent. I am also a specialist in this topic so I can understand your effort.

 177. Pretty section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly.

 178. Very well written information. It will be helpful to anybody who employess it, including myself. Keep doing what you are doing – i will definitely read more posts.

 179. I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this web site. I am hoping the same high-grade website post from you in the upcoming also. Actually your creative writing abilities has inspired me to get my own web site now. Really the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a good example of it.

 180. Hi there, I found your website by way of Google while looking for a related subject, your site came up, it looks great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 181. I am constantly invstigating online for posts that can assist me. Thank you!

 182. Thank you, I’ve recently been looking for info about this subject for ages and yours is the greatest I’ve came upon so far. However, what concerning the bottom line? Are you positive in regards to the source?

 183. Hello. fantastic job. I did not imagine this. This is a splendid story. Thanks!

 184. It¡¦s in reality a great and useful piece of info. I¡¦m happy that you simply shared this useful information with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 185. The answer is that a random card that is picked up from pile of cards represents the fate
  from the person. That’s the the popular belief about
  predicting fate through tarot cards. Chances are pretty good that you absolutely don’t
  mean to say you have no any psychic abilities. Perhaps suspect you have to
  or hope that you do, anyone haven’t seen enough
  to feel 100% comfortable admitting you keep these yet.

  Probably because our society is so into desiring to see research.

  While there have been some great bits the actual final acts of the
  episode, I can’t help but feel like it was a
  little anti-climactic. All Iron Man really does is fly in, open a hatch on Virgo, pick up Aki and
  that’s it. How did that shut down Virgo? Why was by means of severed?
  Why did Chika order her subordinates to “destroy the residual Zodiac energy” when, as being a scientist, she should comprehend that isn’t
  possible? Visiting New york with your pup can be a stress
  free experience in know where your pet is accept.

  Besides the hotels, there’s taxi services and even restaurants
  anyone accommodate pet dog. And, for an exceptional night out, there’s even cat puppy
  sitters there! Just almost every humans in final stages, there are tough,
  heart wrenching questions to be asked of him or her.
  Your pet will pass a message to the psychic about how, when,
  and where it desires to pass clear. The Bundy’s became America’s favorite
  dysfunctional family. The Bundy’s were a middle class family with more issues than answers.

  The sitcom followed the story of Al (Ed O’Neill) who was a
  loser moving into the glory of his past, and Peg ( Katey Sagal) who the notoriously lazy housewife and mother.
  Their constant struggle is to keep their twenty year marriage
  intact despite the reality that their home is dysfunction psychic
  readings junction. It’s true that online shopping has negative aspects.

  Unlike the instant gratification offered by the transactions we used
  to share, hard work invariably a wait.

 186. You can certainly see your expertise within the paintings you write. The arena hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to mention how they believe. Always go after your heart.

 187. It is appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you can write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!

 188. I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this website. I’m hoping the same high-grade website post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing skills has encouraged me to get my own blog now. Actually the blogging is spreading its wings fast. Your write up is a great example of it.

 189. I like what you guys are up also. Such smart work and reporting! Keep up the superb works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my site 🙂

 190. Hello.This article was extremely fascinating, particularly because I was looking for thoughts on this matter last Saturday.

 191. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish just about gossips and web and this is really irritating. A good website with interesting content, this is what I need. Thank you for keeping this website, I will be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 192. Hey there, You have done a fantastic job. I will certainly digg it and personally recommend to my friends. I am confident they’ll be benefited from this site.

 193. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

 194. Hello there, You’ve done a great job. I will certainly digg it and personally recommend to my friends. I’m confident they’ll be benefited from this web site.

 195. Wow, amazing blog layout! How lengthy have you ever been running a blog for? you make blogging glance easy. The full look of your site is wonderful, as neatly as the content material!

 196. Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such great info being shared freely out there.

 197. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 198. Hey very nice blog!

 199. Thank you for all of your efforts on this blog. Betty takes pleasure in managing research and it’s really obvious why. My partner and i learn all of the powerful form you offer sensible solutions through your blog and as well inspire response from visitors on the concern and our own daughter is undoubtedly being taught a whole lot. Have fun with the remaining portion of the new year. You are always conducting a splendid job.

 200. Thanks for every one of your hard work on this web site. Ellie take interest in getting into investigation and it’s simple to grasp why. A number of us know all relating to the dynamic form you create invaluable information through the web site and therefore increase response from other ones on that subject matter then our simple princess is now being taught a lot. Take advantage of the rest of the new year. You have been performing a dazzling job.

 201. Thank you for some other informative blog. Where else may I am getting that type of information written in such an ideal means? I have a undertaking that I’m simply now running on, and I have been at the look out for such information.

 202. I like the valuable info you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I’m quite certain I will learn many new stuff right here! Best of luck for the next!

 203. Whats Happening i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely helpful and it has helped me out loads. I hope to give a contribution & aid different users like its helped me. Great job.

 204. Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just extremely wonderful. I actually like what you have acquired here, certainly like what you are saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it sensible. I can not wait to read much more from you. This is really a wonderful site.

 205. Nice blog here! Also your site so much up fast! What web host are you the use of? Can I get your affiliate hyperlink on your host? I want my site loaded up as fast as yours lol

 206. I have been surfing on-line more than three hours nowadays, yet I by no means discovered any interesting article like yours. It is lovely price sufficient for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made excellent content material as you probably did, the net will likely be much more useful than ever before.

 207. Heya i’m for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you helped me.

 208. What i do not realize is actually how you are no longer really much more well-preferred than you may be right now. You are very intelligent. You understand therefore considerably when it comes to this subject, made me personally imagine it from a lot of various angles. Its like women and men don’t seem to be involved until it¡¦s something to do with Girl gaga! Your individual stuffs nice. Always deal with it up!

 209. I’m very happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the random misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

 210. I have been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts in this sort of house . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site. Reading this info So i¡¦m happy to show that I have an incredibly excellent uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I most certainly will make certain to don¡¦t omit this web site and give it a look regularly.

 211. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

 212. Hi there, I found your site via Google whilst searching for a related topic, your site got here up, it looks great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 213. Very well written post. It will be useful to everyone who usess it, as well as yours truly :). Keep up the good work – looking forward to more posts.

 214. Good write-up, I am regular visitor of one¡¦s web site, maintain up the nice operate, and It’s going to be a regular visitor for a long time.

 215. Good – I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs and related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.