PATLAMAYA KARŞI DAYANIKLI CEPHELER

PATLAMAYA DAYANIKLI CEPHE TASARIMI

Aslında konu başlığımız, anlamı itibarıyla son derece izafi bir yapıya sahip. “Patlamaya karşı dayanıklı cepheler” deyince aklıma ilk gelen soru şudur.

Hangi patlamaya karşı dayanıklı bir cephe istiyoruz?

Cevap;

Bomba ya karşı dayanıklı bir cephe, şeklinde olamamalı zira hemen ardından

Hangi bombaya karşı dirençten bahsediyoruz, ne kadar ağırlıkta bomba, hangi mesafede olabilecek bir patlama, gibi onlarca soruya cevap vermek gerekmektedir.

Aslında tüm bu soruları, cephenin patlama anında ne gibi fiziksel etkilere maruz kalacağını anlayabilmek maksadıyla tespit etmek gerekir. Cephenin ne tür fiziksel etkilere maruz kalacağını bilirsek o etkilere karşı gerekli tüm mühendislik, mimari çözümleri üretebiliriz.

Şimdi sıradan bir dış cephenin tip ve sistem detaylarını oluşturmak için çalışırken nelere dikkat ettiğimize bir göz atalım, böylece Bombaya dayanıklı bir cephenin tasarımında ki kriterlerimizi ve sorgulamalarımızı çok daha kolay tespit edebiliriz.

Normal bir dış cephenin çözümleri dizayn edilirken, bu cepheden beklentimiz olan belli başlı performans değerleri söz konusudur. Zira farklı yapıların farklı dış cephelerinden farklı performans beklentilerimiz vardır. Aksi halde tüm yapıların dış cephelerinin aynı performans değerine sahip olması gerekirdi ki böyle bir şey söz konusu olamazdı. İşte bu performas değerlerini tespit edebilmemiz için öncelikle aşağıda dört madde halinde özetlediğim “etkenler” dikkate alınır. Bu etkenlere göre dış cephe performans değerlerini tespit etmek mümkündür.

 • Öncelikle ne amaçla yapılmış bir binaya cephe tasarımı yapıyoruz? Konut, hastane, iş merkezi, otel, villa, tapınak, kamu binaları vs. Zira her yapı grubuna göre farklı hesap kriterleri olduğundan yapı kullanım amacı net bir şekilde tespit edilmiş olmalıdır.
 • Daha sonra cephe çözümlemeleri yapılacak olan binanın fiziksel özelliklerini dikkate almak gerekir. Diğer bir deyişle, yapı fiziği kriterlerini dikkate almak gerekir. Yapının karkası, proporsiyonu, boyutları, cephelerin coğrafi yönleri, cephe alanlarının mimari görünümleri ve mimari cephe tasarımının beklentileri gibi konular da net sonuçlara ulaşılmalıdır.
 • Bu arada yapının bulunduğu coğrafi koşullar ve tüm çevre etkileri dikkate alınacaktır. Hakim rüzgar yönleri, mevsimsel ısı lar ve ısı farkları, güneşin yapı üzerindeki etkileri, denize olan uzaklık, rakım, bölgesel nem oranı, bölgesel toz, ses, mikrobiyolojik moleküller ve belki de en önemlisi hangi deprem bölgesinde yer aldığı gibi pek çok çevre kriteri dikkate alınacaktır.
 • Elbette ki tüm bunların belli bir bütçe çerçevesi içinde, cephe performans değerlerinin optimize edilmesi gereklidir. Gereksiz düzeyde yüksek performans beklentisi maliyetlerin şişmesine sebep olur. Tam tersi durumda ise yapı beklenen performanslara sahip olmaz ve kalitesiz bir sonuç elde edilir. Bu durumda ciddi prestij ve ekonomik kayıplar yaşanabilir. Sözün özü, cephe performans değerlerinin optimizasyonu çok önemlidir.

Yapının imalat amacının ve kullanım konforunun sağlanması için tespit edilmesi gereken “Dış cephe performans değerleri” yukarıdaki dört etken husus dikkate alınarak, aşağıdaki performans değerleri belirlenir ve normlar ile ilişkilendirilir. Aşağıda teker teker performans gruplarına göz atalım,

 • Rüzgar performansı: Olabilecek Maksimum Rüzgar yükü tespit edilir ve cephenin bu rüzgar yükü karşısında göstermesi gereken maksimum sehimleri ve hava sızdırmazlıklarının normları teknik şartnameye koşul olarak konulur. Cephede yer alan tüm aksesuar ve tamamlayıcı malzemeler, öngörülmüş olan bu rüzgar yükü altında göstermesi gereken performansa göre teknik şartnamede açıkça tanımlanırlar,
 • Sızdırmazlık performansları: Sızdırmazlık performansları deyince akla sadece su gelmemelidir, toz, gaz, su, mikro organizma vs tümü dikkate alınmalıdır. Yine rüzgar yüküne bağlı olarak belirlenen rüzgar basıncı altında sızdırmazlığın sağlanması için ilişkilendirilmiş normlar ile tespit edilir. Tek etken rüzgar basıncı değildir, nem ve atmosfer sıcaklıkları da, bu konuda etkendir. Aynı şekilde teknik şartnamede koşul olarak bu normlar belirtilir.
 • Akustik performans: Keza ses izolasyonu ve cephenin kendi yaratacağı seslerinde şiddeti, ve önlemleri ses geçirimsizliği anlamında cephe performansını ortaya koyar ve bu konuda da ilgili normlar ile ilişkilendirmeler yapılarak teknik şartnameye işlenir.
 • Sıcaklık performansı: Isı performans değerleri de bir başka konudur. Yapının bulunduğu iklim bölgesine göre, mekanik projecinin ısı hesaplamalarında baz aldığı katsayılara göre, cephe malzemelerinin tip detay çözümlerine göre ve Mimari dış cephe tasarımının fiziksel niteliğine göre, dış cepheyi oluşturan yüzey elemanlarının ısı iletkenlik katsayıları belirlenir. Böylece beklentimiz olan ısı konforu yakalanmış olur.
 • Statik Performans: Deprem yükleri bakımından da, statik performans değerleri söz konusudur. Hangi statik hesap normunda veya hangi yönetmeliğe göre statik hesaplamalar yapılacağının tespit edilmesi ile cephenin statik performans çıtasının yerini de belirlemiş oluruz.
 • Dış cephenin Çevreye uyumlu ve doğa dostu olması da bir performans değeridir ve yukarıdaki performans değerleri ile yakından ilişkilidir, bu konuda da yine teknik şartnamede ilgili uluslar arası normlar ile ilişkilendirmeler yapılır.

 

Performans beklentisi içinde olacağımız koşullar, klasik bir dış cephe için başlıca yukarıda sıralanan konulardadır. Arzu edilirse ihtiyaç duyulacak diğer bir performans grubu da buraya eklenebilir. Tekrar asıl konumuza dönecek olursak “Bombaya dayanıklı Cepheler” o zaman bu performans kriterlerinin içine birde bombaya dayanıklılık performans değeri eklenecektir.

Yukarıda rüzgar performansının ne olması gerektiğini, nasıl belirlemiştik hatırlayalım.

Öncelikle dört ana etken dikkate alınarak rüzgar etkisi değerlerini tespit etmiştik. Yani cepheye rüzgarın nasıl bir etki yapacağını ne kadar yük getireceğini vs anlamaya çalışıp bu etkilere karşı gerekli mühendislik ve fiziksel koşulların ne olması gerektiğini hesaplamış veya yazmıştık bu sonuçlara göre de ulusal veya uluslararası normlarda neye tekabül ettiğini eşleştirerek, ilgili normu teknik şartnameye koşul olarak yazmıştık.

Aynı şeyi bomba içinde yapmak gerekmektedir ancak iş bir patlayıcının cepheye etkisinin ne olacağı konusuna gelince, rüzgar yüklerinin tespitindeki faydalanabileceğimiz önceden belirlenmiş bir takım kabullere ulaşmak mümkün değildir. Dolayısıyla dış cephe de gerçek anlamda fiziksel tedbirler alabilmek için bazı “senaryolar” üzerinde bazı testlerin yapılması gerekmektedir.

 

PATLAMA TESTLERİ

 

Bu testler ilk aşamada bilgisayar ortamında yapılacak simülasyonlar şeklinde olacaktır.

Yukarıda “bazı senaryolar üzerinde” ifadesini kullandım zira cepheye gelecek yük ve etkiler bu senaryolara göre değişken olacaktır. Bu senaryo ancak bir terör uzmanı tarafından oluşturulabilir. Zira şu soruların cevaplarını bu uzman biliyor olacaktır.

 • Hangi terör örgütünün bombalı eylemine karşı tedbir alıyoruz,
 • Bu örgütlerin bombalı saldırılarda kullandıkları patlayıcı tipleri veya miktarları ekseri ne olmaktadır,
 • Genellikle hedeflerine hangi mesafede patlama organize edebiliyorlar,
 • Bombaya dayanıklı cephe yapılmak istenen binanın cephelerine ne rahatlıkla yaklaşılabiliyor veya ne gibi fiziksel mimari düzenlemeler yapılmalıdır.
 • Terörist grubun kullandığı patlayıcıların içeriği ve çevreye olan genel etkileri nelerdir? Yani yangın etkisi varmı ne çapta ne düzeyde? parça tesiri etkisi varmı? ne çapta ne düzeyde? Blast etkisi ne çapda ne düzeyde? Ses etkisi ne çapta ne düzeyde? Vs tüm bunların şiddet birimleri ile biliniyor olması gerekmektedir. Bilgisyar simülasyonu bu değerler baz alınarak hazırlanacaktır.

Tüm bu etkilerin, metre, metrekare ve metreküp cinsinden kendi şiddet birimleri ile biliniyor olması gerekmektedir. Tabi ki terör uzmanı bunları bilemeyebilir ancak bu mühedislik değerlerin tespitinin terör uzmanı nezaretinde yapılıp Cephe Mühendisliği ve danışmanlığına verilmesi gerekmektedir. Bu tespitlerin bir kısmı üretici normlarından kimi laboratuvar testlerinden kimi de birebir tatbikat sonucu ölçmeler ile elde edilir.

Terör uzmanının yukarıdaki tespitleri doğrultusunda elde edilmeye çalışılan mühendislik hesap değerleri cephe performans değerlerinin hesabında “kabul değerleri” olarak kullanılacaktır. Bu kabul değerleri tıpkı sıradan bir rüzgar yükü tespitinde apaklardan alınan katsayı gibi ama bu kez bomba etkisine karşı cephe performans hesabında kullanılacaktır.

Bombaya dayanıklı cephe tasarımında en büyük maliyet bu kabul değerlerinin tespitinde oluşmaktadır. Zira bu değerlerin hazır bir apak tablosu olamaz. Terör uzmanı tarafından belirtilen Patlamanın etkilerinin bilgisayar simülasyonu mutlaka yapılmak durumundadır. Bu simülasyon her saldırı senaryosu için ayrı ayrı yapılmalı ve yapıya gelecek yükler / etkiler mühendislik hesabi değerleri ile ifade edilmelidir ki cephe statiği hesapları bu etkiye karşı yapılabilsin.

Keza patlama etkilerinin doğru tespit edilebilmesi için uygun bir arazi koşulunda bir çok patlama testi yapılması icap edebilir edecektir. Zira bu testleri de yine bazı ulusal ve uluslar arası normlarda yapmak gerekmektedir, bu testlerde akriditasyonlu kurumlardan gözlemcilerin bulunması şarttır aksi halde elde edilecek raporların bir anlamı olmayacaktır. İşte tüm bunlarında, ayrıca bir maliyeti vardır.

Terör uzmanı maliyeti, simülasyon maliyeti, test maliyeti, mühendislik hesaplama maliyeti, gözlemci ve danışman maliyeti ödenerek, dış cephe performans değerlendirmesi hesabının yapılabilmesi için gerekli çarpanlar tespit edilmiş olmaktadır. Yani bu çarpanlar doğru olarak elde edildikten sonra “cephe mühendisliği hesaplamaları” doğru olarak yapılabilecektir.

Elde edilen bu değerlere göre cephenin patlama anında kaç saat, kaç santigrat dereceye dayanması gerektiği ortaya çıkacaktır,

Aynı şekilde kaç kilo nivton basınca ne kadar süre maruz kalacağı belirlenmiş olacaktır, aynı anda hangi şiddette kaç adet parçanı bir metrekare yüzeye çarpacağı bilinecektir,

Cephe mühendisliği hesaplamaları ile istenen cephe performanslarını yakalayacak cephe dizaynını yapmak bu gibi gerçek bilgiler ışığında mümkün olacaktır.

Tüm bu bomba etkileri belirlendikten sonra cephede kullanılacak malzemelerin cinsi, özellikleri kalınlıkları hatta renkleri bu etkiye göre belirlenecektir. Özel alüminyum doğrama serileri çektirmek gerekebilecektir, belkide çelik cephe elemanları kullanılacaktır elde edilen verileri karşılayacak kalınlıkta cidarlar ve hatta ek plakalar konulması gerekebilecektir. Bu tedbirlerin, plakaların, bu tasarımın dayandığı statik hesaplamalar da beyan edilmelidir. Dahası bu hesaplamalar teorik düzeyde olacağından kesinlikle “performans mokap” lar yapılarak söz konusu patlama senaryoları bire bir gerçekleştirilip “performans test” leri de mutlaka yapılmalıdır.

Tüm bunlar yapılırken yapının mimari görünümünü oluşturan dış cephe tasarımına da sadık kalınmalıdır. Ancak mimari çevre tasarımının yapısı, bombaya dayanıklı cephenin maliyetini yakından etkiler. Zira cephe çevresindeki tasarım patlama noktasının cepheye olan yaklaşma mesafesinde önemli bir etkendir. Bunun anlamı şudur. Patlamaya karşı dirençli dış cephe konfigürasyonu hazırlanırken alınacak tedbirlerin bir kısmı da cepheye yaklaşma mesafesinde çevresel düzenlemeler ile yapılmalıdır.

Patlamaya karşı dayanıklı cephe tasarımı konusunda daha ayrıntılı bilgi almak için ÖZDEMİR CONSULTING CO. İle iletişime geçiniz.

Yazan: Erdal ÖZDEMİR

 

 

131 thoughts on “PATLAMAYA KARŞI DAYANIKLI CEPHELER

 1. Les Generic Real Isotretinoin Best Website C.o.d. Cheapeast Shop No 1 Online Pharmacy viagra Ebay Precio De La Ciales Canada Rx Connection Cialis E Fibrillazione Atriale

 2. Corlistat In Australia Trustedonlinepills 20 Mg Cialis Price generic cialis canada Kamagra Jelly 100mg Ajanta Pharma Get Pyridium Website France With Free Shipping Without A Script Levaquin 750mg

 3. Buy Vardenafil п»їcialis Amoxicillin Vs Strep Throat Viagra Nebenwirkungen Alkohol

 4. Acheter Levitra Ligne Belgique cialis Propecia Nizoral Hair Loss Buy Lasix Cheap Legitimate

 5. Canadia Pharmacy Cialis Cialis Oder Levitra Test Cheap Alternative To Prevacid cialis Le Viagra Homme Levitra Pour Femme Cialis Preise Holland

 6. Sale Generic Worldwide Stendra 50mg Medication Overnight Fedex Wakefield Onlinepharmacy365 Kamagra Carrefour cialis prices Discount Finasteride Tablets

 7. Keflex Without A Prescription Cialis 20mg No Prescription online cialis Instructions Priligy Prix Du Misoprostol

 8. I just want to say I’m newbie to blogging and site-building and actually liked your web blog. Likely I’m likely to bookmark your website . You really come with beneficial article content. Kudos for revealing your web page.

 9. Excellent! Your post has a ton comment posts. How did you get all of these bloggers to see your post I’m very jealous! I’m still getting to know all about posting information on the net. I’m going to look around on your website to get a better idea how to achieve success. Thank you!

 10. Wow! This can be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Wonderful. I’m also a specialist in this topic therefore I can understand your effort.

 11. Good write-up, I¡¦m normal visitor of one¡¦s blog, maintain up the excellent operate, and It’s going to be a regular visitor for a lengthy time.

 12. Thanks for every other informative web site. The place else may I am getting that kind of info written in such an ideal means? I have a venture that I am just now operating on, and I’ve been at the glance out for such info.

 13. you’re in reality a excellent webmaster. The website loading pace is incredible. It sort of feels that you’re doing any unique trick. In addition, The contents are masterwork. you’ve performed a fantastic activity in this topic!

 14. fantastic points altogether, you simply gained a logo new reader. What may you suggest about your post that you simply made a few days ago? Any sure?

 15. Whats Happening i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely useful and it has aided me out loads. I’m hoping to give a contribution & assist other users like its helped me. Good job.

 16. I think this is among the most vital info for me. And i am glad reading your article. But should remark on few general things, The web site style is ideal, the articles is really nice : D. Good job, cheers

 17. I’m still learning from you, while I’m trying to reach my goals. I definitely liked reading everything that is written on your site.Keep the information coming. I liked it!

 18. I really like your writing style, excellent information, thankyou for posting : D.

 19. Very good written article. It will be supportive to anyone who utilizes it, including yours truly :). Keep up the good work – i will definitely read more posts.

 20. Normally I do not learn article on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to check out and do it! Your writing taste has been amazed me. Thank you, quite nice post.

 21. It’s in reality a nice and helpful piece of information. I am glad that you simply shared this helpful information with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

 22. I¡¦ve been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this site. Reading this information So i am satisfied to convey that I’ve an incredibly just right uncanny feeling I found out exactly what I needed. I so much indubitably will make sure to do not fail to remember this site and provides it a glance regularly.

 23. Someone essentially lend a hand to make critically posts I would state. This is the very first time I frequented your website page and up to now? I amazed with the research you made to make this actual submit incredible. Fantastic process!

 24. You are my intake , I own few blogs and sometimes run out from to brand.

 25. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your website offered us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our entire community will be thankful to you.

 26. I’m so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the random misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

 27. Great – I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task.

 28. Very interesting topic , appreciate it for posting . “Education a debt due from present to future generations.” by George Peabody.

 29. It’s in reality a nice and helpful piece of information. I am satisfied that you shared this useful information with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 30. Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I’ll make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

 31. I have not checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 32. Hello, i think that i saw you visited my web site so i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to improve my site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 33. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 34. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 35. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I’ve truly enjoyed browsing your blog posts. After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

 36. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s truly informative. I am going to watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 37. You made several nice points there. I did a search on the subject and found a good number of people will consent with your blog.

 38. I as well as my buddies have been checking the great points on your web page then the sudden I got a terrible suspicion I never thanked you for those tips. My people became as a consequence passionate to study all of them and now have undoubtedly been having fun with those things. Appreciate your really being indeed considerate and also for deciding on this sort of exceptional subject matter millions of individuals are really needing to know about. My personal sincere regret for not expressing gratitude to earlier.

 39. Someone necessarily help to make severely articles I might state. This is the first time I frequented your website page and to this point? I surprised with the analysis you made to make this actual publish amazing. Magnificent task!

 40. Thank you for every other informative blog. The place else may just I get that kind of information written in such a perfect method? I have a venture that I’m simply now working on, and I have been at the look out for such information.

 41. Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

 42. Generally I don’t read article on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to take a look at and do it! Your writing style has been surprised me. Thanks, quite nice post.

 43. Normally I do not learn article on blogs, but I wish to say that this write-up very compelled me to check out and do so! Your writing style has been surprised me. Thanks, quite great post.

 44. I truly appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thank you again!

 45. I think other website proprietors should take this web site as an model, very clean and fantastic user friendly style and design, let alone the content. You’re an expert in this topic!

 46. But wanna say that this is invaluable , Thanks for taking your time to write this.

 47. Normally I do not learn article on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to check out and do it! Your writing style has been surprised me. Thanks, quite great post.

 48. Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Wonderful. I’m also an expert in this topic therefore I can understand your hard work.

 49. Lovely blog! I am loving it!! Will come back again. I am bookmarking your feeds also

 50. I really like your writing style, excellent info, appreciate it for posting :D. “You can complain because roses have thorns, or you can rejoice because thorns have roses.” by Ziggy.

 51. Hi my loved one! I wish to say that this article is amazing, great written and include almost all significant infos. I would like to see extra posts like this.

 52. Some truly quality posts on this website , saved to fav.

 53. I would like to get across my appreciation for your generosity in support of men and women who absolutely need help with this important issue. Your special dedication to passing the solution all around appears to be surprisingly advantageous and have specifically helped guys and women like me to arrive at their endeavors. Your personal helpful instruction denotes much to me and extremely more to my mates. Regards; from each one of us.

 54. I was looking through some of your articles on this internet site and I conceive this website is rattling informative! Keep on posting.

 55. I simply couldn’t depart your website prior to suggesting that I extremely enjoyed the standard information a person provide in your guests? Is going to be again frequently to inspect new posts

 56. Nice read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he just bought me lunch since I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thank you for lunch!

 57. Thank you so much for providing individuals with such a marvellous chance to read from this site. It’s always very lovely and as well , jam-packed with a good time for me personally and my office colleagues to visit the blog nearly three times every week to find out the newest things you have got. Not to mention, I am always fascinated with the beautiful strategies served by you. Certain 4 ideas in this article are essentially the best we have all ever had.

 58. Hello my family member! I want to say that this post is amazing, nice written and include almost all significant infos. I would like to look more posts like this .

 59. Howdy very nice website!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I’ll bookmark your blog and take the feeds also¡KI am happy to find so many helpful info here within the post, we want work out extra techniques on this regard, thank you for sharing. . . . . .

 60. I just could not go away your web site prior to suggesting that I extremely enjoyed the usual info an individual provide in your guests? Is gonna be again frequently in order to inspect new posts

 61. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I have truly enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 62. As I site possessor I believe the content material here is rattling magnificent , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Good Luck.

 63. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

 64. Someone necessarily lend a hand to make critically articles I’d state. This is the very first time I frequented your website page and so far? I amazed with the research you made to create this particular post extraordinary. Magnificent activity!

 65. I would like to express my appreciation to this writer for rescuing me from this type of dilemma. Right after researching throughout the world wide web and coming across views that were not powerful, I thought my entire life was done. Living devoid of the solutions to the difficulties you’ve fixed all through your main short post is a serious case, and those which may have in a wrong way damaged my entire career if I had not encountered your website. Your main skills and kindness in dealing with every part was precious. I’m not sure what I would’ve done if I had not encountered such a step like this. I’m able to at this moment look forward to my future. Thanks a lot very much for the professional and result oriented help. I will not be reluctant to propose the blog to anybody who needs to have guidance on this issue.

 66. Thank you for every other informative site. Where else may I get that kind of info written in such an ideal way? I have a venture that I’m simply now working on, and I have been at the glance out for such information.

 67. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like you aided me.

 68. fantastic publish, very informative. I ponder why the opposite experts of this sector don’t understand this. You should proceed your writing. I am sure, you’ve a great readers’ base already!

 69. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have truly enjoyed surfing around your blog posts. After all I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

 70. Thank you, I have recently been searching for information approximately this subject for a while and yours is the greatest I have discovered till now. However, what about the bottom line? Are you positive about the supply?

 71. hi!,I like your writing so much! percentage we keep in touch more about your post on AOL? I require an expert in this house to resolve my problem. May be that is you! Having a look forward to peer you.

 72. Thanks , I have just been searching for info about this topic for a long time and yours is the best I’ve discovered till now. But, what concerning the conclusion? Are you certain in regards to the supply?

 73. Heya i am for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and aid others like you aided me.

 74. I like what you guys are up also. Such smart work and reporting! Keep up the superb works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my site 🙂

 75. Thank you for any other informative blog. Where else may just I am getting that type of info written in such a perfect means? I’ve a challenge that I am just now operating on, and I have been on the glance out for such info.

 76. Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too wonderful. I actually like what you have acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I can not wait to read far more from you. This is actually a great site.

 77. I am not sure where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for wonderful info I was looking for this information for my mission.

 78. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 79. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is magnificent blog. A great read. I will definitely be back.

 80. Great blog here! Also your web site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 81. Some really select content on this site, saved to my bookmarks .

 82. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I have shared your website in my social networks!

 83. A person essentially help to make significantly posts I would state. This is the very first time I frequented your web page and up to now? I amazed with the analysis you made to make this particular post incredible. Great activity!

 84. Hello, you used to write wonderful, but the last few posts have been kinda boring… I miss your great writings. Past few posts are just a little out of track! come on!

 85. Thanks for sharing superb informations. Your web site is very cool. I’m impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found simply the info I already searched everywhere and simply could not come across. What a perfect website.

 86. Merely wanna comment on few general things, The website style and design is perfect, the content material is very wonderful. “The stars are constantly shining, but often we do not see them until the dark hours.” by Earl Riney.

 87. Wow! This can be one particular of the most useful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Wonderful. I’m also a specialist in this topic so I can understand your hard work.

 88. Awsome blog! I am loving it!! Will be back later to read some more. I am bookmarking your feeds also

 89. I really appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thx again!

 90. I happen to be writing to let you know what a cool experience my wife’s girl experienced studying your webblog. She came to find many things, most notably what it is like to have an awesome helping style to make many more very easily completely grasp a number of very confusing things. You truly did more than my desires. Thank you for supplying those warm and helpful, trusted, edifying and also unique thoughts on this topic to Lizeth.

 91. hello!,I really like your writing very so much! proportion we communicate extra about your post on AOL? I need an expert on this area to unravel my problem. Maybe that is you! Having a look ahead to look you.

 92. Hello there, You’ve done an incredible job. I will certainly digg it and personally suggest to my friends. I am confident they’ll be benefited from this site.

 93. fantastic issues altogether, you simply received a emblem new reader. What might you recommend in regards to your submit that you just made a few days ago? Any certain?

 94. you are in reality a excellent webmaster. The web site loading pace is incredible. It sort of feels that you’re doing any distinctive trick. Moreover, The contents are masterpiece. you’ve performed a fantastic process on this subject!

 95. I¡¦m now not positive the place you’re getting your information, however good topic. I needs to spend some time learning much more or working out more. Thank you for excellent information I used to be looking for this info for my mission.

 96. I reckon something really special in this internet site.

 97. Hello.This post was extremely remarkable, particularly because I was browsing for thoughts on this issue last Wednesday.

 98. Great amazing issues here. I¡¦m very satisfied to look your article. Thanks so much and i am having a look ahead to contact you. Will you kindly drop me a e-mail?

 99. I will immediately seize your rss feed as I can not find your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you’ve any? Kindly allow me realize in order that I may subscribe. Thanks.

 100. I precisely wished to appreciate you once again. I’m not certain the things I might have created in the absence of the entire concepts documented by you regarding that area of interest. Completely was the frightening concern in my circumstances, however , being able to see this specialised strategy you resolved it made me to weep for gladness. I will be happy for the service as well as have high hopes you really know what a great job you happen to be accomplishing educating most people with the aid of a blog. I am certain you’ve never come across all of us.

 101. Terrific article! This is the kind of info
  that are meant to be shared around the internet.
  Disgrace on Google for not positioning this post upper!
  Come on over and visit my site . Thanks =)

 102. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such magnificent info being shared freely out there.

 103. Thanks so much for giving everyone an extremely special opportunity to read from this blog. It is often very excellent and also stuffed with amusement for me personally and my office peers to search your site minimum 3 times weekly to see the latest guides you will have. And definitely, I am certainly impressed with the great pointers you give. Some 1 areas in this article are honestly the simplest I’ve had.

 104. all the time i used to read smaller articles or reviews which
  also clear their motive, and that is also happening with this
  piece of writing which I am reading now.

 105. I¡¦ve recently started a blog, the info you provide on this website has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work.

 106. You are a very clever individual!

 107. It¡¦s truly a great and helpful piece of information. I am glad that you shared this helpful information with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 108. My wife and i have been absolutely relieved that Peter managed to do his homework while using the precious recommendations he obtained out of the weblog. It’s not at all simplistic to just happen to be offering guidance the others could have been trying to sell. And we all do know we have got the website owner to appreciate for this. The main illustrations you have made, the simple blog menu, the relationships your site give support to instill – it’s most unbelievable, and it’s really facilitating our son and us believe that this subject matter is amusing, which is certainly unbelievably mandatory. Thanks for all the pieces!

 109. I and also my buddies ended up following the nice information and facts located on your web blog and then the sudden came up with an awful feeling I had not thanked the website owner for those tips. These young men appeared to be passionate to read all of them and now have seriously been loving these things. Thanks for indeed being really kind and for making a choice on these kinds of terrific subjects millions of individuals are really needing to understand about. My personal honest regret for not saying thanks to you sooner.

 110. Hello.This post was extremely interesting, particularly because I was browsing for thoughts on this issue last Friday.

 111. I am so happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

 112. I’ve been browsing on-line greater than 3 hours lately, but I never discovered any attention-grabbing article like yours. It¡¦s beautiful price sufficient for me. In my view, if all webmasters and bloggers made excellent content material as you probably did, the web will likely be much more useful than ever before.

 113. I precisely wished to thank you very much once more. I do not know what I would’ve worked on in the absence of the type of thoughts documented by you about such a industry. This has been an absolute scary difficulty for me personally, however , spending time with the professional fashion you dealt with it took me to leap for happiness. Extremely happy for your information and then pray you comprehend what a powerful job you are providing teaching the others thru your web page. Most probably you’ve never encountered all of us.

 114. My wife and i ended up being so peaceful that John managed to complete his survey by way of the precious recommendations he made using your weblog. It’s not at all simplistic to simply find yourself making a gift of things that many many people have been making money from. And now we realize we need the writer to appreciate because of that. The entire explanations you made, the easy website menu, the relationships your site help to instill – it’s got mostly sensational, and it’s making our son in addition to the family reason why that idea is exciting, which is certainly truly indispensable. Thanks for all!

 115. Great weblog right here! Additionally your site a lot up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate hyperlink for your host? I want my web site loaded up as quickly as yours lol

 116. It¡¦s really a cool and useful piece of information. I am happy that you just shared this helpful information with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 117. Thank you for some other wonderful article. Where else may just anyone get that type of info in such a perfect way of writing? I’ve a presentation subsequent week, and I’m at the look for such information.

 118. Wow! This could be one particular of the most useful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Fantastic. I’m also an expert in this topic so I can understand your effort.

 119. Hi my loved one! I want to say that this article is amazing, nice written and come with almost all important infos. I would like to see more posts like this .

 120. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! However, how can we communicate?

 121. I wanted to create you this bit of remark in order to say thanks yet again about the breathtaking tips you have shown here. This is quite remarkably open-handed of people like you to present unhampered all some people would’ve sold for an ebook in making some bucks on their own, particularly given that you might have tried it in case you considered necessary. The thoughts as well worked like the great way to understand that many people have a similar desire similar to my own to see much more with respect to this matter. I’m certain there are numerous more fun opportunities ahead for individuals that scan your blog post.

 122. I and also my friends have been reviewing the excellent secrets from the blog and so all of the sudden I got an awful suspicion I had not expressed respect to the blog owner for those strategies. These people were consequently very interested to study all of them and already have seriously been loving them. I appreciate you for actually being considerably helpful as well as for making a decision on these kinds of very good things most people are really desperate to discover. My very own honest regret for not expressing gratitude to you earlier.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.